Geld et Nelt
  Geld et Nelt Dehaem  
     
 

Zamme

Mir khern zamme wie die läwwer unn die wurscht
Mir khern zamme wie de schorle unn de durscht
Mir khern zamme wie torrero unn de stier
Isch bin immer bei dir

Mir hänn schunn n grosse haufe scheiß durchgemacht
Unn hänn trotzdämm m deiwel immer int fress neigelacht
Mir hänn slayer gheert im wingert unn im wald
Uns war nix zu beschissen, zu hääß odder kalt

Mir khern zamme wie de spencer unn de hill
Mir khern zamme wie de arsch uff die brill
Mir khern zamme wie john cage unn klavier
Isch bin immer bei dir

Mir khern zamme wie de fixer unn de stoff
Mir khern zamme wie de arsch unns loch
Mir khern zamme wie die tanke unns bier
Isch bin immer bei dir

Mir sinn bei vollmond uff die burch hochgeloffe
Unn mir hänn uns mit schorle unn met zammegsoffe
Mir hänn gekifft unn gemolt unn gelacht
unn gelawert, gedanzt unn gebuit die ganz nacht

Mir khern zamme wies universum unt welt halt
Mir khern zamme wie de geld unn de nelt halt
Mir khern zamme wie 10 promille unn hartz 4
Isch bin immer bei dir

Mir khern zamme wie hannemann unn king
Mir khern zamme wie rolf miller unn die ding
Mir khern zamme wie destruction unn schmier
Isch bin immer bei dir

isch batsch disch gleisch zamme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geld et Nelt Dinger