Geld et Nelt
  Geld et Nelt Dehaem  
     
 

Meischdens ach echt lieb

Ich bin fascht immer gut druff
Kumm doch äfach zu mir ruff
Drick man Kuss uff de Mund
Dann bui isch dass Leschl wund

Ou dess war zimmisch ordinär
Sorry escht, mein Kopp war leer
Manschmo isses Reime schwer
Unn dann muss halt was Dreggisches her

Was isch eichendlich saache wollt
Ich hab voll denn geile Colt
Fummeim Opa der war Ami
Unn iss de Fadder funn meine Mami

Grad nommo die Kurv genumme
Unn nitt so weit neikumme
Wie in demm 4-zeilerle am Aafang
Debei war isch escht voll nah dran

Meischdens bin isch ach escht lieb
Schmieg misch a, bin voll korrekt
Aber dann werds trüb bei mir im Hirn
Unn isch laawer asoziale Dreck

Isch hab ach als was zu saache
Dann kann kaum noch änner lache
Jeder Arsch werd uffgerisse
Jedi Fotz werd vollgschisse

Wannt nitt uffbascht bischt du ach dra
Kumm dann bloß nitt bei mir a
Unn verzehl was funn Respekt
Ich bin schunn immer aageeckt

Gugg doch mol uff unser Welt
Alles werd regiert fumm Geld
Do lach isch nur iwwer Respekt
Solang ganz Afrika verreckt

Ouwouwou jetzt werds polidisch
Ersch uff Assi unn jetz kritisch
Tja so kanns halt manschmo laafe
Isch du misch gern ämo verkaafe

Meischdens geht ma ach dorthie zurigg wu mer herkummd!

 

 
Geld et Nelt Dinger